≡ Menu

Disclaimer

Door deze website te bezoeken bevestigt u uitdrukkelijk en onherroepelijk uw akkoord met, en uw begrip van de volgende gebruiksvoorwaarden die gelden voor deze website en voor alle informatie die deze bevat.

1. Eigendom van Website en Handelsmerken
2. Algemene Distributiebeperkingen
3. Geen Aanbod van Asset Management – Bekendmaking van Belangen
4. Geen Waarborgen – Geen Beleggingsadvies
5. Prijsinformatie – Waarderingen
6. Inhoud in zijn Volledigheid te Raadplegen
7. Verbonden Websites
8. Geen Waarborg
9. Afwijzing van Aansprakelijkheid
10. Geldende Wetgeving – Bevoegde Rechtbanken – Plaats van de Website
11. Gebruiksvoorwaarden

1. Eigendom van Website en Handelsmerken
Delta Lloyd Life, Delta Lloyd Bank en Delta Lloyd Asset Management zijn eigenaar van deze website en onderhouden deze. De handelsmerken, logo’s en diensttekens die op deze website worden afgebeeld, zijn gedeponeerde handelsmerken van Delta Lloyd Life, Delta Lloyd Bank, Delta Lloyd Asset Management en anderen. Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als enige vorm van toestemming of recht om gebruik te maken van een afbeelding, handelsmerk, logo of dienstteken op de website. De informatie op deze website wordt u louter voor uw persoonlijke, niet-commercieeële gebruik en raadpleging aangeboden. U mag deze informatie of eender welk deel ervan op geen enkele manier reproduceren, doorsturen, verkopen, tonen, verspreiden, publiceren, uitzenden, rondsturen, wijzigen of commercieel exploiteren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Delta Lloyd Life, Delta Lloyd Bank en Delta Lloyd Asset Management. Het downloaden of op een andere manier kopiëren van deze website verschaft u geen enkel recht op de software of de inhouden van deze website. Delta Lloyd Life, Delta Lloyd Bank en Delta Lloyd Asset Management behouden zich alle rechten voor aangaande copyright en eigendom van handelsmerken voor alle informatie op deze website, en zullen deze rechten met alle mogelijke wettelijke middelen afdwingen. Eender Alles wat u naar deze website overbrengt, wordt eigendom van Delta Lloyd Life, Delta Lloyd Bank en Delta Lloyd Asset Management, mag door Delta Lloyd Life, Delta Lloyd Bank en Delta Lloyd Asset Management voor elk wettig doel gebruikt worden, en is het voorwerp van bekendmakingkan openbaar gemaakt worden naarmate indien dit wenselijk geacht wordt door Delta Lloyd Life, Delta Lloyd Bank en Delta Lloyd Asset Management dit wenselijk achten, met inbegrip aan  of eender welke wettelijke of regelgevende autoriteit of overheidsdienst waarvan Delta Lloyd Life, Delta Lloyd Bank en Delta Lloyd Asset Management afhangen. Delta Lloyd Life, Delta Lloyd Bank en Delta Lloyd Asset Management hebben geen enkele verplichting om toezicht uit te oefenen op ideeën, commentaren, suggesties of concepten van eender welke aard die u naar deze website doorstuurt. Het is verboden onwettige, bedreigende, lasterlijke, schandaliserende, obscene, aanstootgevende, opruiende, pornografische, blasfemische of beledigende elektronische berichten naar deze website te sturen, die strafbaar gedrag kunnen inhouden of die tot strafbaar gedrag kunnen aansporen, die burgerlijke aansprakelijkheid in het geding kunnen brengen of die op een andere manier een wet overtreden.

2. Algemene Distributiebeperkingen
Delta Lloyd Life, Delta Lloyd Bank en Delta Lloyd Asset Management suggereren niet en garanderen in geen geval dat de informatie op deze website geschikt is voor gebruik in alle locaties, of dat transacties, Asset Management, producten, instrumenten of diensten die op deze website worden besproken, beschikbaar of geschikt zijn voor verkoop in alle rechtsgebieden of voor alle beleggers of tegenpartijen. Wie deze website bezoekt, doet dit op zijn eigen initiatief en is zelf verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgevingen of reguleringen.

3. Geen Aanbod van Asset Management – Bekendmaking van Belangen
Eender welke informatie op deze website mag onder geen enkele voorwaarde worden gebruikt of worden beschouwd als een bod om te verkopen of te kopen, of als een aansporing tot een bod tot kopen of verkopen van Asset Management of eender welk ander instrument waarnaar in dit materiaal wordt verwezen, van Delta Lloyd Life, Delta Lloyd Bank, Delta Lloyd Asset Management of eender welke andere uitgever. Het is mogelijk dat individuele werknemers van Delta Lloyd Life, Delta Lloyd Bank en Delta Lloyd Asset Management het niet eens zijn met opinies of aanbevelingen in informatie op deze website. Delta Lloyd Life, Delta Lloyd Bank, Delta Lloyd Asset Management of hun filialen kunnen van tijd tot tijd belangen hebben of belangen gehad hebben, of gehandeld hebben of opgetreden zijn als marktmaker of hoofdrolspeler zijn geweest in het Asset Management van de ondernemingen die op deze website worden vermeld, of kunnen aankopen, verkopen en/of aanbiedingen tot verkoop en/of aankoop doen in de open markt of op een andere manier in dergelijk Asset Management of in opties, futures of andere daarop steunende afgeleide instrumenten. Verder kunnen Delta Lloyd Life, Delta Lloyd Bank, Delta Lloyd Asset Management, hun aandeelhouders, directeurs, kaderleden en /of werknemers van tijd tot tijd lange of korte posities hebben ingenomen in dergelijk Asset Management of beheer of in opties, futures of andere daarop steunende afgeleide producten. Een of meer directeurs, kaderleden en/of werknemers van Delta Lloyd Life, Delta Lloyd Bank en Delta Lloyd Asset Management kunnen een directeur zijn van de uitgever van het Asset Management dat op deze website wordt vermeld. Delta Lloyd Life, Delta Lloyd Bank, Delta Lloyd Asset Management of hun filialen kunnen van tijd tot tijd een relatie hebben of gehad hebben met, of kunnen corporate finance of andere diensten leveren of geleverd hebben aan, of kunnen gestreefd hebben naar beleggingsbankieren of andere business bij sommige op deze website vermelde bedrijven, en kunnen bij gelegenheid beschikken over materiële, niet-openbare informatie over dergelijke bedrijven. Dergelijke niet-openbare informatie werd niet gebruikt bij de voorbereiding van de informatie op deze website.

4. Geen Waarborgen – Geen Beleggingsadvies
Hoewel Delta Lloyd Life, Delta Lloyd Bank en Delta Lloyd Asset Management alle redelijke inspanningen leveren om informatie te winnen uit betrouwbare bronnen, stellen Delta Lloyd Life, Delta Lloyd Bank en Delta Lloyd Asset Management zich niet garant voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, tijdloosheid of volledigheid van de informatie op deze website. Opinies en eender welke andere inhouden op deze website kunnen veranderen zonder kennisgeving. Delta Lloyd Life, Delta Lloyd Bank, Delta Lloyd Asset Management of eender welke derde leverancier van gegevens zijn geenszins verplicht de informatie op deze website te updaten om de omstandigheden weer te geven die zich kunnen voordoen na de datum waarop deze informatie op de website verscheen, of na de in deze gegevens vermelde datum (om het even wat eerst komt). Delta Lloyd Life, Delta Lloyd Bank en Delta Lloyd Asset Management gebruiken deze website niet om u of iemand anders persoonlijk beleggings- of ander advies te verstrekken. Zij beweren hier niet dat dergelijk Asset Management gepast is voor u. Geen informatie of data op deze website mag worden ingeroepen om over te gaan tot beleggingen of andere beslissingen, of om deze mee te delen. U stemt er voorts mee in uw eigen onafhankelijke evaluatie te maken van de beleggingsverdiensten en de geschiktheid voor u van dergelijk Asset Management en/of informatie met betrekking tot Asset Management. U erkent dat u noch de diensten, noch data of informatie op deze website zal gebruiken als belasting- of wettelijk advies.

5. Prijsinformatie – Waarderingen
Alle indicatieve waarderingen in data op deze website worden louter informatief aangeboden. Ze vormen geen aanbod tot instappen, omschakelen, overdragen of beëindigen van een of andere transactie, of een verbintenis vanwege Delta Lloyd Life, Delta Lloyd Bank en Delta Lloyd Asset Management om dergelijk bod te doen. Een indicatieve waardering kan substantieel verschillen van een vervolgbare waarde. Dergelijke ramingen weerspiegelen niet noodzakelijk de interne boekhouding of de op modellen steunende theoretische waarderingen van Delta Lloyd Life, Delta Lloyd Bank en Delta Lloyd Asset Management. Bepaalde factoren waarmee mogelijk geen rekening werd gehouden in deze waarderingen, bijvoorbeeld notionele fictieve bedragen, kredietspreidingen, onderliggende volatiliteit, kosten van kapitaalgebruik, winst, … kunnen een voorgestelde waardering substantieel beïnvloeden. Indicatieve waarderingen in informatie op deze website kunnen significant aanzienlijk verschillen van indicatieve waarderingen uit andere bronnen. Hoewel Delta Lloyd Life, Delta Lloyd Bank en Delta Lloyd Asset Management de informatie waarop deze ramingen steunen, hebben verkregen van bronnen die zij betrouwbaar achten, stellen Delta Lloyd Life, Delta Lloyd Bank en Delta Lloyd Asset Management zich niet garant aangaande eender welke indicatieve waardering. De prijs voor eender welke obligatie in eender welke sectie van de website kan bovendien afwijken van de prijs voor die obligatie in eender welke andere sectie van de website.

6. Inhoud in zijn Volledigheid te Raadplegen.
Alle gegevens in deze website zijn bedoeld om in hun volledigheid begrepen beschouwd te worden, met inbegrip van voetnoten, wetttelijke disclaimers, beperkingen of bekendmakingen, en alle copyright- of eigendomsmeldingen. Alle disclaimers, beperkings- of bekendmakingsclausules gelden op dezelfde manier voor elk deeldocument of -informatie als voor het geheel, en wordt geacht geïntegreerd te zijn in het gedeelte van eender welk gegeven of document dat u raadpleegt of downloadt.

7. Verbonden Websites
Delta Lloyd Life, Delta Lloyd Bank en Delta Lloyd Asset Management kunnen voorzien in koppelingen linken voorzien om toegang te krijgen tot andere www-websites of internetlocaties. Delta Lloyd Life, Delta Lloyd Bank en Delta Lloyd Asset Management bieden dergelijke koppelingen linken enkel aan voor uw comfort en hebben op de met onderhavige website gekoppelde websites geen enkele software getest en geen enkele informatie gecontroleerd. Er wordt geen enkel oordeel geveld en geen enkele waarborg gegeven aangaande de nauwkeurigheid, tijdloosheid of geschiktheid van de inhoud van andere diensten van off-sitepagina’s of eender welke website waarmee onderhavige website gekoppeld is;. Delta Lloyd Life, Delta Lloyd Bank, Delta Lloyd Asset Management en hun filialen wijzen hiervoor alle aansprakelijkheid af. Een koppeling naar een dienst of website buiten Delta Lloyd Life, Delta Lloyd Bank en Delta Lloyd Asset Management is geen onderschrijving van de dienst of website, de inhoud ervan of de ondersteunende organisatie ervan. Uw koppelingverbinding  naar met eender welke off-sitepagina of andere websites is volledig op uw eigen risico.

8. Geen Waarborg
De informatie op deze website wordt “als zodanig” geleverd, zonder eender welke impliciete of expliciete waarborg, in de breedste zin van wat wettelijk mogelijk is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de onuitgesproken waarborgen van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een specifiek doel of zonder overtreding. Delta Lloyd Life, Delta Lloyd Bank en Delta Lloyd Asset Management wijzen voorts alle aansprakelijkheid af en geven geen waarborg dat de functies in deze website ononderbroken of foutloos zullen werken, dat storingen zullen worden gecorrigeerd, of dat de website of de server die deze website beschikbaar maakt, vrij zal zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Delta Lloyd Life, Delta Lloyd Bank en Delta Lloyd Asset Management zullen niet aansprakelijk zijn voor eender welke schade, virusbesmetting, of diensten, herstellingen of correcties die moeten worden uitgevoerd op uw computer of andere eigendommen als gevolg van uw toegang tot of gebruik van deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade veroorzaakt door eender welke prestatie, uitblijven van prestatie, fout, weglating, onderbreking, verwijdering, defect, vertraagde uitvoering of transmissie, computervirus of andere computercode of programmeerapparatuur die eventueel zou worden gebruikt om toegang te krijgen tot uw software, hardware, data of eigendom, communicatielijn, om deze te wijzigen, te wissen, te beschadigen, te corrumperen, te desactiveren, onbruikbaar te maken, te ontwrichten of op een andere manier te belemmeren, vervorming, diefstal, vernietiging of ongeoorloofde toegang, wijziging of gebruik van informatie, ongeacht of dit geheel of gedeeltelijk resulteert uit onachtzaamheid of een andere oorzaak.

9. Afwijzing van Aansprakelijkheid
Delta Lloyd Life, Delta Lloyd Bank en Delta Lloyd Asset Management zullen onder geen enkele voorwaarde, met inbegrip van, maar niet beperkt tot onachtzaamheid, aansprakelijk zijn voor eender welke speciale of gevolgschade die zou resulteren voortkomen uit de toegang tot of het gebruik van, of uit het onvermogen tot toegang tot of gebruik van de gegevens op deze website, zelfs indien Delta Lloyd Life, Delta Lloyd Bank, Delta Lloyd Asset Management of een bevoegde afgevaardigde van Delta Lloyd Life, Delta Lloyd Bank of Delta Lloyd Asset Management werden gewaarschuwd voor de mogelijkheid van dergelijke schade. Zonder enige beperking aangaande wat voorafgaat, stemt u er nadrukkelijk mee in dat Delta Lloyd Life, Delta Lloyd Bank en Delta Lloyd Asset Management onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eender welke storing, stopzetting of onderbreking van de beschikbaarheid van deze website, ongeacht of dit al dan niet te wijten is aan een defect, actie, fout, storing of onderbreking van het internet, een provider, een telecomoperator, een gebruiker of eender welke andere partij, of eender welke andere oorzaak; verder stemt u er nadrukkelijk mee in dat Delta Lloyd Life, Delta Lloyd Bank en Delta Lloyd Asset Management deze website of eender welk deel ervan bewust kunnen onderbreken of stopzetten, zonder kennisgeving, eender wanneer dit nodig of nuttig wordt geacht, zoals, zonder enige beperking aangaande wat voorafgaat, om elk mogelijk defect in het systeem te voorkomen of te corrigeren, om het systeem te upgraden of te controleren, of bij eventuele pogingen om het systeem te kraken. Een onderbreking, onbeschikbaarheid of stopzetting van de website, ongeacht de aard of de omstandigheden, zal onder geen enkele voorwaarde aanleiding zijn voor enige compensatie van welke aard dan ook of voor enig recht op compensatie van welke aard dan ook. Eender welke afstand, uitsluiting of beperking van, of eender welke verwijzing naar afstand, uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Delta Lloyd Life, Delta Lloyd Bank en Delta Lloyd Asset Management, van welke aard dan ook volgens deze gebruiksvoorwaarden, wordt geacht onmiddellijk en automatisch de afstand of uitsluiting of beperking te omvatten van de aansprakelijkheid van alle functionarissenbedienden, directieleden, leden, afgevaardigden of agenten van Delta Lloyd Life, Delta Lloyd Bank en Delta Lloyd Asset Management; de afstand, uitsluiting of beperking van hun aansprakelijkheid is in dat geval minstens evenwaardig.

10. Geldende Wetgeving – Bevoegde Rechtbanken – Plaats van de Website
Door gebruik te maken van deze website onder deze gebruiksvoorwaarden, onderwerpt u zich uitdrukkelijk aan de uitsluitende toepassing van de wetten van het Belgische Koninkrijk en aan de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het Belgische Koninkrijk. Deze website is gehuisvest gehost in het Belgische Koninkrijk.

11. Gebruiksvoorwaarden
Delta Lloyd Life, Delta Lloyd Bank en Delta Lloyd Asset Management kunnen deze bepalingen eender wanneer herzien en updaten. U bent onmiddellijk en automatisch gebonden door dergelijke herzieningen en moet daarom geregeld deze pagina bezoeken om de actuele gebruiksvoorwaarden waaraan u gebonden bent, te lezen.