≡ Menu

Scala Executive

De groepsverzekering voor de bedrijfsleider

Als zelfstandige ondernemer geeft u voortdurend het beste van uzelf voor de groei van uw bedrijf. Maar hebt u wel al stappen ondernomen om de koopkracht te behouden in geval van werkonbekwaamheid of stopzetting van uw professionele activiteiten, en de levensstandaard van uw naasten te waarborgen in geval van vroegtijdig overlijden?
Door de flexibiliteit van Scala Executive kan men kiezen tussen de verschillende waarborgen in functie van de behoeften en de werk- en privésituatie:

• Uitkering van een kapitaal aan rechthebbenden (partner en/of kinderen) bij overlijden.
• Bijkomende uitkering in geval van overlijden door ongeval.
• Uitkering van een rente in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval, zowel in de privé- als de werkomgeving.
• Vrijstelling van premiebetaling met behoud van waarborgen en verdere pensioenopbouw in geval van invaliditeit.                            
Naast de klassieke dekkingen, kan men ook bijkomende waarborgen ondertekenen: nieuw en uniek op de Belgische markt.
• Partnerkapitaal: dekking die een kapitaaluitkering voorziet bij het overlijden van uw partner.
• Wezenkapitaal: dekking die een bijkomend kapitaal voor de kinderen voorziet als de twee partners overlijden op hetzelfde moment of binnen het jaar. 
• Rente voor algemene kosten: dekking die rente-uitkering voorziet ingeval van werkonbekwaamheid.                           
Deze waarborgen zijn moduleerbaar in de tijd. 

Men kiest de beleggingspolitiek voor het opbouwen van de pensioenkapitaal:
• Verdeling van de spaarreserve in verschillende beleggingsvormen om zo het rendement te optimaliseren.
• Wijziging op elk moment in de samenstelling van de portefeuille, om optimaal de markt te volgen. 

Lees hier de algemene voorwaarden en het beheersreglement van onze Scala producten.